Ngũ Độc

07/10/2015

"Diêm Vương đòi mạng còn xin khất, Ngũ Độc Giáo hạ độc tất mạng vong."

Người Ngũ Độc Giáo, thẳng thắn, bộc trực, có ơn tất báo, có thù tất trả, tình bền như núi, độc hơn mãng xà. Chính vì thế, người trong võ lâm đều dặn dò nhau rằng trên bước đường hành tẩu, nếu gặp đệ tử Ngũ Độc nên có bảy phần úy kỵ, ba phần giữ gìn, kẻo có khi vong mạng mà chẳng hiểu vì sao để bẩm lại Diêm đài.

Ngũ Độc thuộc hệ mộc với 2 đường chính Chưởng pháp (nội công) và Đao pháp (ngoại công).
 

Tấn công từ xa đối thủ, có thể kéo dài thời gian trúng độc và làm giảm khả năng kháng độc của kẻ thù.(Chưởng Pháp)

Cưỡi ngựa tấn công phạm vi nhỏ phía trước, khiến kẻ thù xung quanh nhiễm độc, giảm khả năng kháng độc đồng thời tăng thời gian trúng độc của địch.(Đao Pháp)

Máy chủ mới