Hệ Thống Trang Bị Đồng Hành

13/10/2015

Hệ Thống Trang Bị Đồng Hành & Cách Thức Chế Tạo Nâng Cấp.

A. Nguyên Liệu Chế Tạo, nâng cấp: Mảnh Đồng Hành:

+ Thu thập mảnh đồng hành tại: Hoạt động Bách Bảo Rương

B. Cách Thức Chế Tạo, Nâng Cấp: 

- Mở giao diện F8, chọn mục Đồng Hành

- Chọn trang bị muốn chế tạo và nâng cấp. ( có 4 cấp cho mỗi trang bị đồng hành: Bích Huyết, Kim Lân, Đơn Tâm, Vĩnh Kết)

C.  Cường Hóa Trang Bị Đồng Hành. 

Lưu ý: Nâng cấp trang bị đồng hành tới cấp Vĩnh Kết mới cường hóa được.

*Nguyên Liệu Cường Hóa: Khắc Chiến Văn 

* Thu Thập Nguyên Liệu tại:  Xuất hiện tại các Sự Kiện đặc biệt

NPC liên quan: Vân Lạc (Đạo Hương Thôn)

Click vào NPC chọn dòng Trang bị Vĩnh Kết để cường hóa.

 

Máy chủ mới