Hệ Thống Trang Bị Danh Vọng

15/10/2015

Hệ Thống Trang Bị 

Để mua được các loại trang bị ở phần " Trang bị Du long. Trang bị Kim Long, Trang bị Long Hồn, Trang bị Huyết Long bạn phải đạt được danh vọng tương ứng. 

- Click vào NPC Phiên Khách, chọn Tạp Hóa Du Long để mua các loại danh vọng ( sử dụng tiền Du Long để mua)

Chú ý: Max danh vọng Kim Long thì mới mua và sử dụng được danh vọng Long Hồn, tương tự với danh vọng Huyết Long cũng vậy.

Cường Hóa Trang Bị

Để tăng các dòng thuộc tính tương ứng với Trang Bị (Du Long, Kim Long, Long Hồn, Huyết Long) ta có thể cường hóa tại NPC Dã Luyện.

NPC Liên Quan: Dã Luyện ( ĐẠO HƯƠNG THÔN - tọa độ 1541,3292)

Click vào Dã Luyện Đại Sư, chọn dòng " Cường Hóa Trang Bị"

  

Nguyên Liệu Cường Hóa: Tinh Thạch mua tài Kì Trân Các ( bấm phím G để mở Kì Trân Các)

 

Luyện hóa thuộc tính cho trang bị: 

Sử dụng ngọc thuộc tính để luyện hóa cho trang bị, sẽ xuất hiện thêm những dòng thuộc tính mới có uy lực hơn người. 

Chọn dòng "Luyện Hóa" tại NPC Dã Luyện:

 

BQT Kính Báo!

Máy chủ mới