Cường Hóa - Luyện Hóa Trang Bị

17/10/2015

Hướng dẫn cường hóa, luyện hóa thuộc tính

Tại NPC Dã Luyện Đại Sư các thôn trấn. Click vào NPC Dã luyện, sau đó chọn "cường hóa vật phẩm" hoặc 'luyện hóa".

A. Cường hóa: Để cường hóa vũ khí, ta dùng huyền tinh (mua tại Kì Trân Các). Cấp cao nhất của cường hóa là +16

 

B. Luyện Hóa: Để luyện hóa thuộc tính cho vũ khí, ta sử dụng lần lượt các loại ngọc có thuộc tính: Tốt, ưu, tinh, chân, thế, mỹ.

VD: Luyện hóa thuộc tính "Tốt" cho vũ khí cấp Thanh Ngọc: 

 

 

Đối với trang sức và phòng cụ làm tương tự. Tuy nhiên có thay đổi ở phần thuộc tính sẽ dùng Ngọc thuộc tính trang bị.

 

BQT Kính Báo!

Máy chủ mới