Vạn Thú Sơn Trang

17/10/2015

Vạn Thú Sơn Trang

 

Thời gian mở cửa và phần thưởng:

NPC tiếp dẫn: Vân Linh (Đạo Hương Thôn)

Vạn Thú Sơn Trang là nơi vô cùng nguy hiểm, khuyến cáo các bằng hữu nên đi theo tổ đội, bang hội.

 

BQT Kính Báo!

Máy chủ mới