Du Long Bí Bảo

17/10/2015

Hoạt động Du Long Bí Bảo.

 

Khiêu chiến với Thiên Thiên để nhận những phần thưởng giá trị.

Sử dụng chiến thư thông qua hoạt động Vận tiêu xa để vào mật thất khiêu chiến NPC Thiên Thiên:

 

BQT Kính Báo!

Máy chủ mới